Δήμος Πύλου – Νέστορος: πρόστιμο ακόμα και για ένα αποτσίγαρο!

/

Τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες προβλέπει ο νέος κανονισμός καθαριότητας του δήμου Πύλου – Νέστορος την ίδια στιγμή που γίνεται πιο αυστηρό και το πλαίσιο των πράξεων που θεωρούνται ως επιβλαβείς για το περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι στον νέο κανονισμό καθαριότητας, μεταξύ άλλων, με πρόστιμο θα τιμωρούνται όσοι πετάξουν ένα αποτσίγαρο στο δρόμο ή όσοι δεν φροντίζουν να συλλέγουν τα περιττώματα των κατοικίδιων τους!

Συγκεκριμένα στον κανονισμό καθαριότητας του δήμου Πύλου – Νέστορος τιμωρούνται με πρόστιμο, όπως αναφέρεται σε σχετικό κείμενο του δήμου, οι πιο κάτω περιπτώσεις:

Η εναπόθεση απορριµµάτων σε άλλο από τα οριζόµενα ως σηµεία συγκέντρωσης ή έξω από αυτά καθώς και η ρίψη απορριµµάτων εντός ή εκτός των κάδων, σε ακατάλληλες συσκευασίες ή άδετες σακούλες ή χύμα εντός ή εκτός κάδου ή σε ακατάλληλες ώρες (πχ αρκετό χρόνο πριν περάσει το απορριµµατοφόρο) τιμωρείται µε το προβλεπόμενο πρόστιμο αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης.

Η χωρίς άδεια µετακίνηση των κάδων απορριµµάτων, η παρεµπόδιση µε οποιονδήποτε τρόπο της ρίψης απορριµµάτων σ’ αυτούς, ο αποκλεισµός των σηµείων συγκέντρωσης απορριµµάτων µε οποιονδήποτε τρόπο (πχ στάθµευση οχηµάτων) ώστε να καθίσταται δυσχερής η προσέγγιση ή διέλευση του απορριµµατοφόρου για την έγκαιρη και οµαλή περισυλλογή και αποκοµιδή τους, τιµωρείται µε πρόστιµο από 200 έως 550 € αναλόγως βαρύτητας της

Η απόρριψη ή εναπόθεση σε ακάλυπτους, κοινόχρηστους, δηµόσιους ή ιδιωτικούς χώρους διαφόρων ογκωδών αντικειµένων όπως στρωµάτων, κρεβατιών, επίπλων, λευκών συσκευών κλπ ή άλλων ρυπογόνωνειδών τιµωρείται µε πρόστιµο, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης και του βαθµού της υποβάθµισης του φυσικού και του αισθητικού περιβάλλοντος.

Η εγκατάλειψη διαφόρων οχηµάτων, σκαφών, µηχανηµάτων, και συναφών εν γένει ογκωδών αντικειµένων ή τµηµάτων αυτών, που ρυπαίνουν το περιβάλλον ή προσβάλλουν την αισθητική τιµωρείται µε πρόστιµο κατά περίπτωση, πέραν των δαπανών αποµάκρυνσης που καταλογίζονται σε βάρος του υπαιτίου.

Η απόρριψη σε κοινόχρηστους ή µη χώρους, διαφόρων αντικειµένων, ειδών συσκευασίας (πχ τελάρα, χαρτοκιβώτια, παλέτες, καταλύτες ή µπαταρίες αυτοκινήτων κλπ) από βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές, εµπορικές, οικοδοµικές ή άλλες επιχειρήσεις (συνεργεία, πολυκαταστήµατα, εµπορικά καταστήµατα κλπ), από πωλητές λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου και εµποροπανηγύρεων, τιµωρείται µε πρόστιµο κατά περίπτωση, αναλόγως της προξενούµενης φυσικής και αισθητικής υποβάθµισης.

Η απόρριψη απευθείας στη φύση, τη θάλασσα ή σε αγωγούς όµβριων υδάτων (σχάρες) και σε λοιπούς χώρους, υγρών ή στερεών αποβλήτων, λυµάτων, χηµικών ουσιών κλπ τιµωρείται µε πρόστιµο κατά περίπτωση.

Η απόρριψη επί των πεζοδροµίων ξερών φύλλων, υποπροϊόντων καθαρισµού κήπων, υπόλοιπων κοπής δέντρων, θάµνων, χόρτων κλπ τιµωρείται µε πρόστιµο.

Η τοποθέτηση προϊόντων κηπευτικών εργασιών, υπολοίπων κοπής δένδρων, ασυσκεύαστων, αδεµάτιαστων , επί του πεζοδροµίου θα τιµωρείται µε πρόστιµο.

Η µη αποµάκρυνση χωµάτων κοπροχωµάτων κ.λ.π. τιµωρείται µε πρόστιµο. Η µη αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφής και υπολοίπων οικοδοµικών υλικών καθώς και οποιονδήποτε υπολοίπων οικοδοµικών εργασιών θα τιµωρείται µε πρόστιµο.

Η παράνοµη επίρριψη σε οικόπεδα, ρέµατα, πάρκα δάση κ.λ.π. θα τιµωρείται µε πρόστιµο.

Ανάµιξη οικιακών απορριµµάτων µε ανακυκλώσιµα – όταν η διαδικασία ανακύκλωσης ολοκληρωθεί – θα τιµωρείται µε πρόστιµο.

Επίρριψη αποτσίγαρων, πακέτων στους δρόµους θα τιµωρείται µε πρόστιµο.

Η επικόλληση αφισών και διαφηµιστικών εντύπων επί των κάδων απορριµµάτων και γενικά σε χώρους όπου απαγορεύεται η αφισοκόλληση, τιµωρείται µε πρόστιµο  ανά επικολλούµενη αφίσα. Το πρόστιµο επιβάλλεται ολόκληρο σε βάρος του διαφηµιζοµένου αλλά και του διαφηµιστή που ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του.

Η τοποθέτηση γιγαντοαφισών, διαφηµιστικών πινακίδων πέραν των καθοριζοµένων σηµείων σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και η παρά το νόµο σε οποιοδήποτε χώρο τοποθέτησή τους, τιµωρείται µε πρόστιµο κατά περίπτωση αναλόγως της ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Η κύρωση επιβάλλεται σε βάρος του διαφηµιζοµένου αλλά και του διαφηµιστή.

Η αυθαίρετη ρίψη διαφηµιστικών – πληροφοριακών φυλλαδίων και εντύπων τιµωρείται µε πρόστιµο κατά περίπτωση. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του διαφηµιζοµένου αλλά και του διαφηµιστή.

Η επικόλληση ή αναγραφή συνθηµάτων ή διαφηµιστικών επί των καταστρωµάτων των πεζοδροµίων, των δρόµων, των τοίχων, πλατειών, τειχών, µνηµείων κλπ τιµωρείται µε πρόστιµο κατά περίπτωση. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του διαφηµιζοµένου αλλά και του διαφηµιστή.

Η ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων και λοιπού πληροφοριακού ή µη υλικού σε πάσης φύσεως στύλους, χώρους κοινής ωφελείας, σηµατοδότες, πινακίδες σήµανσης κλπ τιµωρείται µε πρόστιµο κατά περίπτωση. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του διαφηµιζοµένου αλλά και του διαφηµιστή.

Ο διασκορπισµός πάσης φύσεως υλικών, στερεών και υγρών που µεταφέρονται, διακινούνται, φορτοεκφορτώνονται κλπ από ακάλυπτα ακατάλληλα και ανασφαλή φορτηγά, βυτιοφόρα και λοιπά µεταφορικά µέσα, που θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια τιµωρείται µε πρόστιµο κατά περίπτωση. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του οδηγού και του ιδιοκτήτη του οχήµατος που ευθύνονται για την καταβολή του εις ολόκληρον.

Η απόρριψη πάσης φύσεως αντικειµένων µικροσυσκευασίας και ειδών ατοµικής χρήσεως από πεζούς ή επιβάτες µέσων µεταφοράς σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους που ρυπαίνουν και δυσφηµίζουν την πόλη, τιµωρείται µε πρόστιµο  σε βάρος του υπαιτίου. Το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται και σε βάρος του οδηγού και του κυρίου του οχήµατος.

Η απόρριψη αχρήστων εµπορευµάτων και υπολειµµάτων από πλανόδιους και µη µικροπωλητές, πωλητές λαϊκών αγορών κλπ τιµωρείται µε πρόστιµο σε βάρος του ρυπαίνοντος.

Η υπαίθρια αποθήκευση και επισώρευση σε κοινόχρηστους χώρους διαφόρων υλικών, όπως εµπορευµάτων και πάσης φύσεως υλικών αντικειµένων για χρήση ή µη, µε αποτέλεσµα τη ρύπανση ή υποβάθµιση του χώρου ή παρεµπόδιση της διέλευσης πεζών και τροχοφόρων, τιµωρείται µε πρόστιµο κατά περίπτωση. Το πρόστιµο επιβάλλεται σε βάρος του υπαιτίου.

Η απόρριψη πάσης φύσεως ειδικών απορριµµάτων, όπως ιδίως σύριγγες, χρησιµοποιηµένες γάζες, ιατροφαρµακευτικά παρασκευάσµατα και απόβλητα, συσκευασίες κλπ, από νοσοκοµεία, κλινικές, ιατρεία, µικροβιολογικά εργαστήρια, ιατρικά – διαγνωστικά κέντρα κλπ. σε κοινόχρηστους ή µη χώρους, σε ακατάλληλες ή µη πιστοποιηµένες συσκευασίες απορριµµάτων που επισείουν κίνδυνο για την δηµόσια υγεία, τιµωρείται µε πρόστιµο που επιβάλλεται σε βάρος του υπευθύνου κατά περίπτωση και αναλόγως της έκτασης της παράβασης .

Η µη έγκαιρη αποµάκρυνση οχηµάτων, εµποδίων ή άλλων αντικειµένων και υλικών που παρεµποδίζουν τον προγραµµατισµένο καθαρισµό οδών, πλατειών ή άλλων χώρων παρά την σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας, τιµωρείται µε πρόστιµο.

Η µη µέριµνα για τον καθαρισµό των δηµόσιων – κοινόχρηστων χώρων από τα περιττώµατα κατοικίδιων ζώων τιµωρείται µε πρόστιµο.

Η µη εφαρµογή των εκάστοτε οριζοµένων για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων από επιχειρήσεις πάσης φύσεως όπως ενδεικτικά ξενοδοχεία, fast food, καφετέριες, ταβέρνες, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κλπ, η µη διατήρηση του περιβάλλοντα χώρου καθαρού, η µη χρήση δοχείων απορριµµάτων στους ίδιους χώρους,επάγεται την επιβολή προστίµου.

Η εγκατάλειψη απορριµµάτων µετά το πέρας δηµοσίων ή ιδιωτικών εκδηλώσεων σε κοινόχρηστους χώρους τιµωρείται µε πρόστιµο. Το πρόστιµο καταλογίζεται στους διοργανωτές, συλλογικούς φορείς ή πρόσωπα.

Η παράλειψη σήµανσης για την εκτέλεση των οικοδοµικών ή άλλων εργασιών τιµωρείται µε πρόστιµο.

Η ρύπανση – καταστροφή µνηµείων, αγαλµάτων, τοίχων κι εν γένει χώρων πρασίνου καθώς και η πρόκληση φθορών στον αστικό εξοπλισµό του ∆ήµου τιµωρείται µε πρόστιµο.

Η εγκατάλειψη και ρύπανση χώρων ιδιωτικών όπως, είσοδοι πολυκατοικιών, χώρων στάθµευσης, παλιών οικιών, προκηπίων ακινήτων, αυλόγυρων που προσβάλλουν το φυσικό και αισθητικό περιβάλλον τιµωρείται µε πρόστιµο.

Σε περίπτωση στοιχειοθέτησης τριών (3) συνολικά παραβάσεων του παρόντος Κανονισµού εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, ο υπαίτιος θεωρείται υπότροπος, το

σε βάρος του πρόστιµο επιβαρύνεται και µπορεί να φθάσει µέχρι και το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου για την επιβολή του οργάνου. Αν πρόκειται για επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας της για 10 µέρες

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τι θα σημάνει για τον πολιτισμό το Brexit;

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ο Κλάπτον δεν μπορεί να παίξει κιθάρα!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ