Στο 6,95% του καθαρού εισοδήματος εισφορά υγείας για αγρότες

Σχεδόν τριπλασιασμό θα υποστούν έως το 2019 οι εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ που θα καταβάλλουν στο εξής οι αγρότες – ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (από το 2017 ΕΦΚΑ), όπως περιγράφει αναλυτικά εγκύκλιος που εξέδωσε ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος.

Επεξηγώντας ακριβέστερα σχετική διάταξη (άρθρο 41) του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό (ν.4387/2016), η εγκύκλιος ορίζει ότι αυξάνονται οι εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ σταδιακά στο 6,95% το 2019.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι έως την ψήφιση του νέου νόμου, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ανερχόταν σε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας (άρθρο 4 του ν.2458/1997 (Α’15) όπως ισχύει), στην οποία είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορούσε να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Όμως, με το νέο νόμο η ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αναφερομένων προσώπων, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2016 έως 31/12/2019, και διαμορφώνεται ως εξής:

α) Από 1/1/2016 έως 31/12/2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλιστικών (επτά στο σύνολο) κατηγοριών και κατανέμεται κατά 3,35% για παροχές σε είδος και 0,26% για παροχές σε χρήμα.

β) Από 1/1/2017 έως 31/12/2017 σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 4,39% για παροχές σε είδος και 0,34% για παροχές σε χρήμα.

γ) Από 1/1/2018 έως 31/12/2018 σε ποσοστό 5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 5,42% για παροχές σε είδος και 0,42% για παροχές σε χρήμα.

δ) Από 1/1/2019 έως 31/12/2019 σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.

Για το τρέχον έτος, όπως αναφέρεται στην οικεία διάταξη, ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται επί της υφιστάμενης ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας και καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και με την ισχύουσα μέχρι 31/12/2016 για τον ΟΓΑ διαδικασία.

Από 1/1/2017 οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και εφεξής η ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, διαδικασία που, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, θα εξειδικευτεί περαιτέρω με ξεχωριστή Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017 και μετά θα καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα που θα καθοριστούν επίσης με ξεχωριστή με Υπουργική Απόφαση, σε εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων.

Η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν.3863/2010 (Α’115), όπως ισχύει, δεν αναπροσαρμόζεται.

Τούτο ισχύει και για την εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατ’ εφαρμογή του άρθ. 13α, του ν.4251/2014 (Α’80), όπως ισχύει.

Πηγή: agronews.gr

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Το απίστευτο γράμμα αποχαιρετισμού του Διαμαντίδη

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Απειλή κατασχέσεων για 71.000 αγρότες με οφειλές ΟΓΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ