Δήμος Τριφυλίας: Επιφυλάξεις για τα οικονομικά του στοιχεία

/

Σημαντικά προβλήματα στην αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων του δήμου Τριφυλίας εντοπίζει η έκθεση επι των οικονομικών καταστάσεων του δήμου που διενήργησε ορκωτός λογιστής και ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουνίου του 2016.

Η εν λόγω έκθεση, που αφορά το οικονομικό έτος του 2014, αποτυπώνει πλήθος ελλείψεων και ως εκ τούτου ο ορκωτός λογιστής διατηρεί επιφυλάξεις τις οποίες αποτυπώνει στην σχετική του έκθεση.  Συγκεκριμένα ο ορκωτός λογιστής που έλεγξε τα οικονομικά στοιχεία του δήμου σημειώνει: “Στο κονδύλι Ενεργητικού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων»  συνολικού υπολοίπου  9.825.001 ευρώ περιλαµβάνονται έργα, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί αλλά εξακολουθούν να παρακολουθούνται σε λογαριασµούς έργων υπό εκτέλεση µε αποτέλεσµα να µην υπόκεινται σε αποσβέσεις. Από την απάντηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι έργα συνολικού ύψους 9.825.001 ευρώ είναι ολοκληρωµένα και εποµένως θα έπρεπε να είχαν µεταφερθεί σε λογαριασµούς ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Για έργα συνολικού ύψους 470.189 ευρώ δεν έχουµε λάβει τεκµηρίωση σχετικά µε την ορθή ή µη απεικόνιση τους ως έργα υπό εκτέλεση. Συνεπώς, δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε το ακριβές ύψος των παγίων που θα έπρεπε να µεταφερθούν στους επιµέρους λογαριασµούς παγίων, το ύψος των αποσβέσεων και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων που θα έπρεπε να είχαν καταλογιστεί και εποµένως δεν γνωρίζουµε την ακριβή επίπτωσή τους στους λογαριασµούς των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, των Αποτελεσµάτων Χρήσης και του Κεφαλαίου του ∆ήµου.

Στα πλαίσια του ελέγχου µας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων λογαριασµών απαιτήσεων, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε οφειλέτες συνολικού ύψους 1.332.429 ευρώ, επί του συνόλου απαιτήσεων 4.037.368 ευρώ. Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της παρούσης έκθεσης ελέγχου µας δεν έχουµε απαντητικές επιστολές επιβεβαίωσης για τα υπόλοιπα των οφειλετών αυτών και δεν κατέστη δυνατόν να τα επαληθευθούν µε άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη σχετικά µε την αξία των εν λόγω απαιτήσεων.

Οι οικονοµικές καταστάσεις του πρώην ∆ήµου Κυπαρισσίας για τις χρήσεις 2007 έως 2010 και του πρώην ∆ήµου Φιλιατρών για τις χρήσεις 2009, 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για τις διαφορές  που ενδέχεται να προκύψουν σε ορισµένους λογαριασµούς και οι οποίες θα τακτοποιηθούν όταν οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις οριστικοποιηθούν και ελεγχθούν. 

Στον λογαριασµό του Ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης», περιλαµβάνεται συµµετοχή του ∆ήµου στην ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κυπαρισσίας  (∆.Ε.Υ.Α.Κ.Υ.) ποσού 88.564 ευρώ. Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου µας δεν έχουµε λάβει Οικονοµικές Καταστάσεις για την εν λόγω ∆ηµοτική Επιχείρηση, συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη σχετικά µε την αξία της συµµετοχής αυτής. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις της ∆.Ε.Υ.Α.Τ και της πρώην ∆.Ε.Υ.Α.Κ.Υ., δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή.

Η ακίνητη περιουσία εκτός από τα εκτελεσθέντα έργα, καθώς και η κινητή περιουσία (µηχανολογικός εξοπλισµός, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) που αφορούν τους πρώην ∆ήµους Αετού, Αυλώνος, Γαργαλιάνων (κατά ένα µέρος )  και της κοινότητας Τριπύλας, εµφανίζονται στην απογραφή έναρξης µε αξία 0,01 ευρώ ανά τεµάχιο καθότι δεν είχε διενεργηθεί η αποτίµηση των εν λόγω παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Μέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσής µας δεν ελήφθησαν επιστολές από όλους τους Νοµικούς Συµβούλους του ∆ήµου σχετικά: α) µε την κυριότητα των ακινήτων και τυχόν εµπράγµατα βάρη επ’ αυτών και β) µε τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται να προκύπτουν υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζηµιώσεων. Συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη α) για την ύπαρξη τυχόν εµπράγµατων βαρών επί των ακινήτων και β) την ενδεχόµενη ή πιθανή επίπτωση από τις ανωτέρω αναφερόµενες αγωγές αλλά και λόγω της ύπαρξης τυχόν άλλων αξιώσεων και διεκδικήσεων έναντι του ∆ήµου, στους λογαριασµούς προβλέψεων, στα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και στην περιουσιακή κατάσταση του ∆ήµου κατά την 31η  ∆εκεµβρίου 2014.

Στα πλαίσια του ελέγχου µας και κατά την διαδικασία επιβεβαίωσης του υπολοίπου του λογαριασµού του παθητικού «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» διαπιστώθηκε ότι ο ∆ήµος δεν κατέχει πλήρη πληροφόρηση από όλους τους ∆ήµους σχετικά µε επιχορηγηθέντα πάγια και τις αναλογούσες αποσβέσεις των αντίστοιχων επιχορηγήσεων. Συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού και την ενδεχόµενη επίπτωση στα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης και των προηγούµενων χρήσεων”.

 

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

“Όχι” του δήμου Πύλου – Νέστορος σε επέκταση των περιοχών Natura

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

“Κόφτης” στα καύσιμα οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Βασιλόπουλος για επέτειο 23ης Μαρτίου: Είμαι υπερήφανος για την συμβολή της πόλης μας στο Αγώνα του ’21 – Είμαι υπερήφανος και για τις προόδους του σύγχρονου Δήμου μας

Δήλωση, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 23ης Μαρτίου, έκανε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.