“Άλμα” προς το μέλλον για τη Μεσσήνη η αξιοποίηση του Πάμισου

/

Το σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών για το δήμο Μεσσήνης ξεκίνησε και επίσημα σήμερα καθώς η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του υπουργείου Υποδομών προέβη στη διεξαγωγή Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το Φράγμα Άρι-Μεσσήνη-Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης», προεκτιμώμενης αμοιβής 2.709.116,85 ευρώ.

Στο διαγωνισμό προσήλθαν πέντε συμπράξεις γραφείων μελετών και συνολικά τριάντα πέντε γραφεία μελετών με πτυχία όλων τάξεων Α΄ έως Ε΄.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη με επιτυχία και η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών.

Υπενθυμίζεται ότι στον Διαγωνισμό, ανάδοχος θα αναδειχθεί η Σύμπραξη με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με συναξιολόγηση, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και χωρίς άνω όριο στην οικονομική προσφορά και επομένως θα προκύψει σημαντικότατη έκπτωση επί της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Τα χαρακτηριστικά του έργου

H μελέτη αφορά στα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης στην ευρύτερη υδρολογική λεκάνη του ποταμού Πάμισου. Στην μελέτη περιλαμβάνονται ο κάτω ρους του ποταμού Πάμισου, το ρέμα Μπούκας και τα συμβάλλοντα σε αυτό ρέματα, δυτικά του Πάμισου, τα οποία λειτουργούν ως αποστραγγιστικές/αντιπλημμυρικές τάφροι του κάμπου Μεσσήνης, καθώς επίσης και το τμήμα του ρέματος Άρι που διέρχεται ανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου της Καλαμάτας.

Ο ποταμός Πάμισος είναι από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Πελοποννήσου και ο μεγαλύτερος του Νομού Μεσσηνίας με μήκος 20 χλμ. Πηγάζει από τις πηγές του Αγ. Φλώρου κινείται προς νότο, διασχίζει περιοχές με οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα στον κάμπο της Μεσσηνίας και διέρχεται σε μικρή απόσταση από την πόλη της Μεσσήνης και το διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας πριν την εκβολή του στον Μεσσηνιακό κόλπο.

Δυτικά της εκβολής του π. Πάμισου, στην περιοχή Κουλντούκι Μπούκας, εκβάλλει το ρέμα Μπούκας, μία σημαντική αποστραγγιστική/αντιπλημμυρική τάφρος του κάμπου Μεσσήνης. Το συνολικό μήκος του ρέματος και των συμβαλλόντων ρεμάτων, που διασχίζουν τον κάμπο κατάντη της πόλης της Μεσσήνης, είναι περίπου 10 χλμ.

Ανατολικά του π. Πάμισου διέρχεται το ρέμα Άρι, μήκους περίπου 18 χλμ. Το ρέμα κινείται από βορρά προς νότο διασχίζοντας περιοχές με οργανωμένα αρδευτικά δίκτυα, διέρχεται σε μικρή απόσταση ανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου Καλαμάτας και εκβάλλει επίσης στον Μεσσηνιακό κόλπο.

Για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής έχουν κατασκευαστεί κατά διαστήματα διάφορα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία όμως δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα από τις πλημμύρες, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι παρόχθιες πεδινές περιοχές τόσο της άνω όσο και της κάτω Μεσσηνίας. Iδιαίτερα υποφέρουν οι περιοχές του Δήμου Μεσσήνης.

Ο υφιστάμενος κυματοθραύστης για την προστασία της εκβολής του ποταμού Πάμισου δεν έχει ικανοποιητική λειτουργία. Παρατηρείται σημαντική συσσώρευση φερτών που δυσχεραίνουν την εκβολή.

Ανάλογο πρόβλημα παρατηρείται δυτικά της εκβολής του ποταμού Πάμισου, στην περιοχή Κουλντούκι Μπούκας, όπου εκβάλλει το ρέμα Μπούκας.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας βρίσκεται μεταξύ του ποταμού Πάμισου και του ρέματος Άρι. Το αεροδρόμιο έχει απειληθεί στο παρελθόν από πλημμυρικά φαινόμενα και το 2006 σημειώθηκε κατάκλυση τμήματος αυτού.

Με την λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας και την αποπεράτωση του αυτοκινητόδρομου Αθήνα – Καλαμάτα έχει ξεκινήσει και αναμένεται εντονότερη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή. Η αντιμετώπιση του πλημμυρικού προβλήματος σε συνδυασμό με έργα περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης της περιοχής των εκβολών του Πάμισου θα συμβάλει θετικά στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου στην περιοχή φράγμα Άρι – Μεσσήνη – εκβολές στην θάλασσα και του ρέματος Άρι ανατολικά του αεροδρομίου Καλαμάτας σε συνδυασμό με έργα περιβαλλοντικής ανάδειξης και αξιοποίησης της περιοχής των εκβολών του π. Πάμισου και της παρόχθιας ζώνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης ώστε να μειωθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος και να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη της περιοχής.

Το σύνολο των προς μελέτη έργων εξασφαλίζουν: Τη διευθέτηση του ποταμού Πάμισου από το φράγμα Αρι μέχρι τις εκβολές του στην θάλασσα σε μήκος 9 χλμ. περίπου.Τη διευθέτηση του ρέματος Μπούκας και των συμβαλλόντων ρεμάτων, μήκους 10 χλμ. Περίπου. Τη διευθέτηση του ρέματος Άρι από την γέφυρα προς τον οικισμό Αίπειας μέχρι τον Α.Κ. 18 (Μεσσήνη-Θουρία), μήκους 5 χλμ. Περίπου. Τον έλεγχο τόσο της υφιστάμενης λειτουργίας του φράγματος Άρι επί του π. Πάμισου και του ρόλου του στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής όσο και της κατασκευής του φράγματος, βάσει του οποίου και εφόσον απαιτηθεί θα εκπονηθεί μελέτη έργων συντήρησης. Επίσης στα πλαίσια των παρεμβάσεων στο φράγμα θα συνταχθεί εγχειρίδιο συντήρησης και λειτουργίας. Την αντιπλημμυρική προστασία του Αεροδρομίου. Την περιβαλλοντική ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής των εκβολών του Πάμισου ποταμού και της παρόχθιας ζώνης από τις εκβολές μέχρι την περιοχή της γέφυρας Καλαμάτας – Μεσσήνης, δηλαδή σε μήκος 3,5 περίπου km καθώς και περιοχής της εκβολής του αντιπλημμυρικού αύλακα στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης. Τη βελτίωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη για την προστασία της εκβολής του π. Πάμισου. Την κατασκευή πεζογέφυρας στον π. Πάμισο που θα συνδέει την δυτική όχθη της Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης.

Με απόφαση Υπουργού Χρήστου Σπίρτζη εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 3.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και χαρακτηρίστηκε το έργο ως μεγάλο και σύνθετο ειδικό έργο Εθνικού Επιπέδου. Η διάρκεια εκπόνησης της προβλέπεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

“Πολιτική δίκη” καταγγέλει ο Περιφερειάρχης Π. Τατούλης

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Παρέμβαση Κοζομπόλη για το Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ