Οι αγρότες «μπαίνουν» στο Επιμελητήριο: Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης [αναλυτικά οι αλλαγές]

7 Ιανουαρίου 2024

Αναρτήθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις που εισάγουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την στήριξη των αγροτών, ενώ προβλέπει τη διαδικασία για τη σύσταση Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια.

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τη λειτουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, προβλέπεται:

Άρθρο 45 Ίδρυση αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια – Τροποποίηση άρθρου 67 ν. 4497/2017

Στο άρθρο 67 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), περί οργάνωσης των Επιμελητηρίων, α) στην παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 6 προστίθενται οι αγρότες, και το άρθρο 67 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 67

Δομή – Οργάνωση Επιμελητηρίων

  1. Τα Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους στα εξής τμήματα ανάλογα με τη δραστηριότητα των μελών τους: α) μεταποιητικό, β) εμπορικό, και γ) υπηρεσιών. Ειδικά τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα επαγγελματιών, και υπηρεσιών, ενώ τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους σε τμήματα βιοτεχνών και υπηρεσιών. Τα Επιμελητήρια του πρώτου εδαφίου και τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια του δευτέρου εδαφίου μπορούν να ιδρύουν αγροτικά τμήματα υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 6.
  2. Τα Τμήματα δεν έχουν αυτοτέλεια. Την προεδρία τους ασκεί ο αιρετός πρόεδρός τους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Τα Τμήματα εισηγούνται προς τη διοίκηση του οικείου Επιμελητηρίου, για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους.
  3. Το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων για την κατάταξή τους κατά τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος, ανά Επιμελητήριο ή τμήμα Επιμελητηρίου, κρίνεται σύμφωνα με την κύρια δραστηριότητά τους όπως αυτή προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, που ορίζεται με την 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (Β΄ 2149) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι κύριοι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα. Όταν το αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν περιλαμβάνεται στις διακρίσεις αυτές, τότε οι οικείες επιχειρήσεις ταξινομούνται στα κατά περίπτωση Επιμελητήρια ή στα τμήματα αυτών, σύμφωνα με το αντικείμενο που δηλώνουν ή που προκύπτει από τα προσαγόμενα έγγραφα (καταστατικό ή έναρξη επιτηδεύματος) και το οποίο ευρίσκεται εγγύτερα προς δραστηριότητα που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του παρόντος.
  4. Μέλος μπορεί να ζητήσει τη μετακίνησή του σε διαφορετικό τμήμα ή διαφορετικό Επιμελητήριο της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του, εφόσον προκύπτει ότι έχει τουλάχιστον έναν (1) κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας που αντιστοιχεί στο τμήμα ή το Επιμελητήριο στο οποίο αιτείται να μετακινηθεί. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους στο οικείο Επιμελητήριο, επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Αττικής ή της οικείας Περιφέρειας για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια, ως Πρόεδρο, και από έναν εκπρόσωπο καθενός από τα δύο Επιμελητήρια. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου επιλαμβάνεται η Διοικητική Επιτροπή του οικείου Επιμελητηρίου.
  5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα Τμήματα. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται η Διοικητική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά.
  6. Για τη δημιουργία Τμήματος σε Επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, απαιτούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) επιχειρήσεις ή αγρότες και για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Χώρας απαιτούνται τουλάχιστον εκατό (100) επιχειρήσεις ή αγρότες. Ο αριθμός των επιχειρήσεων ή των αγροτών που απαιτείται κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να μειώνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του οικείου Επιμελητηρίου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης».

Άρθρο 46 Εκπροσώπηση των αγροτικών τμημάτων Επιμελητηρίων στο Διοικητικό Συμβούλιο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 69 ν. 4497/2017

Στην παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), περί αριθμού αντιπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) τον αριθμό των μελών του κάθε τμήματος, β) τη συνεισφορά αυτών στην τοπική οικονομία και γ) τις θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους. Ο αριθμός των αντιπροσώπων των αγροτικών τμημάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχουν ιδρυθεί αγροτικά τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 67, είναι: α) ένας (1) για Επιμελητήρια των περ. α) και β) της παρ. 2, και β) δύο (2) για τα υπόλοιπα επιμελητήρια.».

Δήλωση Αυγενάκη

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, με αφορμή την ανάρτηση προς διαβούλευση του νομοσχεδίου, δήλωσε: «Η σημαντικότερη καινοτομία που εισάγουμε είναι αυτή για τη δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματιών αγροτών και τον εφοδιασμό τους με γνώσεις, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας εποχής. Προχωρούμε μπροστά, με δύναμη και τόλμη, εκσυγχρονίζοντας την αγροτική παραγωγή με μοναδικό τελικό στόχο να δώσουμε νέες προοπτικές στους Έλληνες αγρότες»

Navarino Agora
Δωρεάν Ψηφιακή Μαστρογραφία
Δουλειά για Σένα - dypa.gov.gr
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα
myΔΕΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ανεμοστρόβιλος στον Πύργο προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και καταστήματα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Super League: Ντέρμπι σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τα πρώτα αγροδιατροφικά προϊόντα με πιστοποιητικό για την αντιοξειδωτική δράση τους: Λάδι, ελιές και κορινθιακή σταφίδα στη λίστα

Nέο και ισχυρότερο πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή και μεσογειακή διατροφή, το εμπόριο, την εθνική παραγωγή και οικονομία αποκτούν πλέον τα κύρια ελληνικά αγροτοδιατροφικά

Βασιλόπουλος για ΠΟΠ ελιά Καλαμάτας: Αναμένουμε από το Υπουργείο να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να δούμε πραγματικά την προστασία του προϊόντος

Στο ζήτημα της απόφασης του ΣτΕ, σχετικά με το ΠΟΠ ελιάς Καλαμάτας, αναφέρθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τη συνεδρίαση του

Δείτε επίσης