Το σχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Καλαμάτα: Εγκαταστάσεις στο Ανατολικό Κέντρο για 200 φοιτητές – Συνεργασία με κολέγιο των ΗΠΑ και υποσχέσεις για οικονομικά οφέλη [αναλυτικά η πρόταση]

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρόταση της ΤΕΜΕΣ προς τον δήμο Καλαμάτας, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, στην εισήγηση του εν λόγω θέματος, το οποίο θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της ερχόμενης Τετάρτης, εμπεριέχεται η επιστολή – πρόταση της ΤΕΜΕΣ προς τον δήμο Καλαμάτας, η θέση του Δήμου σχετικά με τον χώρο στέγασης της Σχολής, καθώς και η «Μελέτη Επιδράσεων της Λειτουργίας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα» του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Περιεχόμενο πρότασης ΤΕΜΕΣ Α.Ε

Στην επιστολή της ΤΕΜΕΣ προς τον δήμο Καλαμάτας σημειώνεται:

«Η Μεσσηνία αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς, ως ένας κορυφαίος προορισμός ποιοτικού τουρισμού. Η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού στην Καλαμάτα και στην Μεσσηνία, αλλά και ευρύτερα στην χώρα μας, έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για άρτια εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους συνεργάτες.

Η δημιουργία μιας διεθνούς σχολής τουρισμού και γαστρονομίας υψηλού επιπέδου, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στο κοινό μας όραμα, να αναγνωρίζεται η Μεσσηνία ως ένας πρότυπος προορισμός να ζει κανείς και να επισκέπτεται.

Μια τέτοια σχολή, θα αποτελέσει διεθνή πόλο έλξης με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στην συνημμένη μελέτη σκοπιμότητας των επιδράσεων από τη λειτουργία Διεθνούς Τουριστικής Σχολής στη Μεσσηνία, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Τουριστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Εταιρεία μας θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού από κάθε άποψη έργου και δηλώνουμε τη διάθεσή μας για τη διερεύνηση συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας και Διεθνείς Ακαδημαϊκούς Φορείς, με σκοπό την ίδρυση Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα η Εταιρεία μας προτίθεται να ανεγείρει, με δικές της δαπάνες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία της σχολής, κατόπιν εξέτασης προτεινόμενου χώρου από τον Δήμο.

Από την έρευνα που έχουμε κάνει για την ανέγερση της σχολής θα απαιτηθούν περί τα 7.500 τ.μ δόμησης μη συμπεριλαμβανομένων υπογείων, ενώ η δυναμικότητα σε αριθμό φοιτητών/σπουδαστών θα ανέρχεται σε διακόσιους (200).

Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος προτείνεται να διαθέσει τον κατάλληλο χώρο για την ανέγερση της σχολής, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες».

Αναλυτικότερα αυτό ίσως θα μπορούσε να γίνει με την εκκίνηση διαγωνιστικής διαδικασίας με σκοπό τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου του δυνάμει του άρθρου 192 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για τη δημιουργία της νέας ιδιωτικής σχολής τουριστικών επαγγελμάτων με υποχρεωτική “επένδυση” από τον φορέα. Η πρόταση μίσθωσης θα μπορούσε εύλογα να περιλαμβάνει λόγω του ύψους της επένδυσης που θα λάβει χώρα εντός του δημοτικού ακινήτου α) χρονική διάρκεια 40 έτη, με δικαίωμα παράτασης έπειτά από αίτημα του μισθωτή για ακόμη 40 έτη».

Στο τέλος της επιστολής γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της ΤΕΜΕΣ για εξασφάλιση συνεργασίας με το AUG (Deree, Pearce, ALBA), το οποίο, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην επιστολή «ιδρύθηκε το 1875, είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο των ΗΠΑ στην Ευρώπη».

Ανατολικό Κέντρο

Από την πλευρά του δήμου Καλαμάτας, σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Σχολής, σημειώνεται:

«Η πρόταση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε για την ίδρυση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα συνάδει με την συστηματική επιδίωξη του Δήμου για εξωστρέφεια, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους τομείς συγκριτικού του πλεονεκτήματος που είναι ο τουρισμός και η αγροδιατροφή.

Η πόλη από χωροταξική θεώρηση αποτελεί σημαντικό πόλο ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης και μάλιστα σε κατεύθυνση που έχει ανάγκη για την υποστήριξη των αναπτυξιακών επιδιώξεών της.

Ο χώρος του Ανατολικού Κέντρου (πρώην Στρατοπέδου) πληροί όλες τις προϋποθέσεις από άποψη καταλληλότητας για την εγκατάσταση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με την από 26-02-2024 επιστολή της ΤΕΜΕΣ Α.Ε για τους παρακάτω λόγους :

Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 2011, το Ανατολικό Κέντρο αποτελεί περιοχή με εγκεκριμένη χρήση γης αυτή του Πολεοδομικού Κέντρου Συνοικίας, στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση υποδομών εκπαίδευσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω υλοποίηση μιάς τέτοιας πρωτοβουλίας.

Στον χώρο του Ανατολικού Κέντρου είναι ήδη εγκατεστημένες Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ και οι υπόλοιπες κεντρικές λειτουργίες ( Φοιτητική Εστία, «Τέντα», λοιποί αθλητικοί χώροι) είναι απόλυτα συμβατές με την προτεινόμενη και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ο χαρακτήρας της περιοχής ως ένας πόλος εκπαίδευσης και συνάθροισης νεολαίας.

Ως προς την ακριβή θέση εγκατάστασης της Σχολής Τουρισμού ελήφθησαν επιπλέον
υπόψη τα εξής:

Το γεγονός ότι στην προς ανάπλαση / αναδιαμόρφωση περιοχή του Ανατολικού Κέντρου και συγκεκριμένα στη νότια ζώνη επί της οδού Λακωνικής, στο χώρο μεταξύ των υπαρχουσών ιδιωτικών κατοικιών και της Φοιτητικής Εστίας, από το εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχέδιο (1989) προβλέπονται δύο χώροι προς μελλοντική δόμηση, με χρήση για «αποκατάσταση ρυμοτομούμενων» και «δημοτικά στεγαστικά προγράμματα», ενώ πλέον έχουν εκλείψει οι συνθήκες για την αξιοποίησή τους για τον σκοπό αυτό.

Η έκταση που καταλαμβάνουν οι δύο αυτοί χώροι είναι εφικτό να διευρυνθεί περαιτέρω δεδομένου ότι υπάρχει ικανός διαθέσιμος χώρος ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς, κατά θέση και μέγεθος, το ακίνητο που θα μπορούσε να αποτελέσει τον χώρο για την εγκατάσταση της Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας της Καλαμάτας, σύμφωνα με τις τεθείσες απαιτήσεις για εξασφάλιση δυνατότητας για συνολική δόμηση της τάξης των 7.500 τ.μ. Αυτό σημαίνει διάθεση χώρου περί τα 9.000 τ.μ

Κατά την άποψή μας , για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς και για λόγους διαφάνειας, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση σταδίου Τεχνικής Διαβούλευσης (προστάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας) για υποβολή προτάσεων ανάπτυξης (Master Plan) από τους ενδιαφερόμενους.

Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε Σύμβουλο, με αντικείμενο, τη διατύπωση πρότασης αναφορικά με την κατάλληλη διαγωνιστική διαδικασία για την «παραχώρηση» του ακινήτου σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την αξιολόγηση του ακινήτου σε σχέση με την επένδυση, τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τη σύνταξη χρηματοοικονομικής έκθεσης, κτιριολογικού προγράμματος, βασικών τεχνικών προδιαγραφών, και κάθε άλλη συνδρομή που κριθείαπαραίτητη για την υλοποίηση του σταδίου Τεχνικής Διαβούλευσης για υποβολή προτάσεων ανάπτυξης (Master Plan), καθώς και την σύνταξη των τευχών διαγωνισμού.

Η μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της μελέτης των επιδράσεων της λειτουργίας διεθνούς σχολής τουρισμού και γαστρονομίας στην Καλαμάτα του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς:


City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δεν έδειξε «ζημιά» η μαγνητική του Μπερνάρ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι και μεγάλες ποσότητες σκόνης στην Μεσσηνία την Τρίτη – Άνοδος της θερμοκρασίας [αναλυτικά η πρόγνωση / χάρτες]

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συνέδριο ΕΝΠΕ: Θεσμική θωράκιση των περιφερειών και αποκέντρωση ζήτησε ο Δημήτρης Πτωχός

Απλοποίηση των διαδικασιών, ομογενοποίηση, ολιστική προσέγγιση και αποκέντρωση ήταν οι κατευθύνσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, κατά τη διάρκεια

Ενημερωτικές εκδηλώσεις του δήμου Καλαμάτας για την πυροπροστασία: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη στη Μ. Μαντίνεια – Ακολουθεί δεύτερη για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Η πρώτη από μια σειρά ενημερωτικές εκδηλώσεις, για την προστασία του πληθυσμού από τις πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Μ. Μαντίνεια του

Με απόφαση Πτωχού: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην «Μοριάς Α.Ε.» – Το βιογραφικό του Θ. Κουναδέα

Ο Θεόδωρος Κουναδέας αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Μοριάς», μετά από σχετική επιλογή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη

Δείτε επίσης