φορέας διαχείρισης Natura

Νίκας: Την Καλαμάτα προτείνει για έδρα του φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

/

Με έγγραφό του προς το Γεώργιο Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Σωκράτη Φάμελλο, Αναπληρωτή Υπουργό και τη Χριστίνα Μπαριτάκη, Γραμματέα Περιβάλλοντος

Περισσότερα